හෂාන් තිලකරත්නගේ පුතාගේ විවාහයේදී හැමෝම සංවේදී කල දුක්බර මොහොත | Hashan Thilakaratne | gossip

#es_productions #gossip #srilankancricket හෂාන් තිලකරත්නගේ පුතාගේ විවාහයේදී හැමෝම සංවේදී කල දුක්බර මොහොත | Hashan Thilakaratne | gossip |es productions Disclaimer: This is a news report…

View More හෂාන් තිලකරත්නගේ පුතාගේ විවාහයේදී හැමෝම සංවේදී කල දුක්බර මොහොත | Hashan Thilakaratne | gossip