𝟓𝟎 𝐋𝐀𝐊𝐇 || Full Drama || Musfiq R Farhan | Samira Khan Mahi | MM Kamal Raz I Cinemawala

𝗚𝗿𝗲𝘆.𝗗’ 𝗦𝗧𝗨𝗗𝗜𝗢 presents Bangla Drama 𝟓𝟎 𝐋𝐀𝐊𝐇 (2022). Written & directed by 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐦𝐚𝐝 𝐌𝐨𝐬𝐭𝐚𝐟𝐚 𝐊𝐚𝐦𝐚𝐥 𝐑𝐚𝐳. Starring Musfiq R Farhan & Samira Khan Mahi. Enjoy…

View More 𝟓𝟎 𝐋𝐀𝐊𝐇 || Full Drama || Musfiq R Farhan | Samira Khan Mahi | MM Kamal Raz I Cinemawala